Sunday 23rd June 2024

آیین نامه ها و فرم های حوزه اداری و مالی

آیین نامه ها و فرم های حوزه اداری و مالی

توضیحات مطلب کلی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

آیین نامه ها

  • مورد اول
  • مورد دوم
  • مورد سوم

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فرم ها

  • مورد اول
  • مورد دوم
  • مورد سوم

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group