Tuesday 28th September 2021

ارتباط با معاونت پژوهشی

تماس با ما

پست الکترونیک

PishgamanFanavari@yahoo.com

تماس

05632731801-3
داخلی 106

شنبه تا چهار شنبه 8 صبح الی 13:30

بازدید کنید

شهرستان فردوس، خیابان خرمشهر،
موسسه آموزش عالی پیروزان
اتاق معاونت پژوهشی

Template Design:Dima Group