Friday 1st March 2024

اهداف و وظایف معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف و شرح وظایف واحد

  • انجام امور مالي دانشگاه براساس آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي
  • وصول عوايد اختصاصي موسسه
  • تنظيم حساب‌هاي دريافتي و پرداختي موسسه
  • تهيه اطلاعات مالي در مورد دريافت‌ها و پرداخت‌ها
  • نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگي پيش و پس از هزينه و كنترل فعاليت عاملين مالي واحدها
  • نگهداري دفاتر حسابداری
  • اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال و چگونگي استفاده از آن‌ها
  • گزارش حضور وغیاب پرسنل موسسسه
  • پرداخت هزینه های جاری موسسه
  • پرداخت به موقع بیمه پرسنل موسسه 
  • نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات موسسه و کنترل سقف اعتبار
  • تعریف کدینگ هزینه مورد استفاده در ثبت‌های مالی دانشگاه مطابق با طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی
  • تهیه گزارشات مالی مدیریتی، درون و برون سازمانی
  • تهیه تراز مالی موسسه و کنترل سرفصل‌های تراز
  • بستن حساب‌های مالی موسسه در پایان سال مالی
  • تهيه صورتهاي مالي موسسه
  تهيه مغايرت بانكي حسابهاي موسسه
Template Design:Dima Group