Sunday 22nd May 2022

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت

مهمترین واحد هر دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت می باشد .مدت تحصیل یک دانشجو در دانشگاه بهترین فرصت برای برقراری ارتباط دانشجو و صنعت بوده تا بتواند با محیط کار اشنا شود و نیازهای صنعت را درک نماید از همین رو موسسه آموزش عالی پیروزان ایجاد دفتر ارتباط با صنعت را از همان ابتدا در دستور کار خود قرار داده است.

 

از مهمترین اهداف این دفتر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

-تجاری سازی ایده ها،اختراعات و یافته های پژوهشی

 

-حمایت از ایجاد هسته های رشد و فناوری

 

-ساماندهی کارآموزی و کارورزی دانشجویان

 

-تعامل با سازمانها مراکز صنعتی بیرونی و دریافت نیازها و مشکلات و تحقیقات آن و ارائه راه حل

 

-برگزاری جلسات و نشست مشترک با سازمانها نهاده صنایع و… در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه سازی عقد تفاهم نامه .

 

-جذب نخبگان علمی دانشگاه در قالب متخصصین مشمول

Template Design:Dima Group