Friday 19th July 2024

شرح وظایف

شرح وظایف معاونت دانشجوئی و فرهنگی

 • *تدوين و اجرای طرحهای علمی در جهت افزايش مشارکت سازمان يافته دانشجويان در فعاليتهای اجتماعی ، سياسی و فرهنگی دانشگاه .
 • *ارتباط مستمر با تشکلهای اسلامی و کانونهای اجتماعی دانشجويان در جهت حمايت مادی و معنوی از فعاليتهای مفيد و سازنده آنها.

 • *مطالعه مستمر و سنجش مداوم علمی از گرايشها و نگرشهای سياسی ، اجتماعی و فرهنگی دانشجويان دانشگاه با همکاری واحد ذيربط ، در جهت برنامه ريزی صحيح با شناخت آگاهانه از وضعيت موجود .

 • *برنامه ريزی و اجرای برنامه هايی که متناسب با نيازها ، رشد آگاهی وتقويت توان تجزيه وتحليل دانشگاهيان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سياسی را به دنبال دارد .

 • *بررسی هنجارها ، چالشها ، آسيبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوين و ارائه طرحهای راهبردی در جهت دفع يا تقليل ناهنجاريهای شايع .

 • *برنامه ريزی و اجرای برنامه های مفيد در مناسبتهای ملی .

 • *نظارت و پيگيری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستور العملهای شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سياسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه.

 • *مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد بسترهای مناسب برای شکوفايی استعدادهای هنری و ادبی دانشجويان ترجيحا در قالب کانونهای دانشجويی .
 • *سازماندهی و نظارت بر فعاليتهای کانونهای ادبی وهنری .
 • *پشتيبانی آموزشی ،فکری و تجهيزاتی از کانونهای ادبی و هنری دانشجويان .
 • *برنامه ريزی جهت گسترش آموزشهای ادبی و هنری در بين عناصر دانشگاهی .
 • *مطالعه و تدوين طرحهای مناسب جهت تعميق اخلاق انسانی و مبانی فکری و دينی از طريق برنامه های ادبی و هنری در بين دانشجويان.
 • *برنامه ريزی و اجرای برنامه های ادبی و هنری د ر مراسم مختلف دانشگاه .
 • *ارزيابی فعاليتها و برنامه های ادبی و هنری از حيث کارآيی و اثر بخشی با همکاری واحد ذيربط .
 • *پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در جشنواره ها و نمايشگاهها ی ادبی و هنری سراسری .
 • *تشکيل و اداره امور دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات دانشگاهی .
 • *برنامه ريزی و نظارت مستمر در نشريات دانشگاهی به منظور ارتقاء کمی وکيفی آنها .
 • *پشتيبانی مادی و معنوی از نشريات دانشگاهی .
 • *نظارت و پيگيری مستمر در امور اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل هنری و ادبی .
 • *مستند سازی فعاليتهای ادبی و هنری دانشگاه.
 • *مطالعه و برنامه ريزی جهت ايجاد و گسترش کانونهای دينی ، فکری و مطالعاتی دانشگاهيان .
 • *پشتيبانی فکری ،آموزشی و تجهيزاتی از کانونهای دينی ،فکری و مطالعاتی .
 • *پيگيری و حمايت از فعاليتهای دينی تشکلهای اسلامی دانشگاهيان .
 • *مطالعه وتدوين طرح مناسب جهت ترويج فرهنگ تحقيق و تفکر و گفتگو درآحاد عناصر دانشگاهی.
 • *برنامه ريزی و اجرای برنامه های فکری ، فرهنگی و دينی در سطح دانشگاه ، به ويژه در مناسبتهای مذهبی .
 • *نظارت وپيگيری مستمر در امر اجرای بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستور العمل های شورای انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه درحوزه مسائل دينی و مطالعاتی.
 • *پيگيری و ايجاد تسهيلات لازم به منظور حضور فعال دانشجويان در همايش ها ،مراسم وبرنامه های دينی سراسری و منطقه ای.
 • *ارزيابی فعاليتها و برنامه ها ی دينی از حيث کار آيی و اثر بخشی و ارائه طرح های لازم جهت ارتقاء سطح آنها با همکاری واحد ذيربط .
 • *مطالعه و شناسايی چالشها ، شبهات و گرايشات و دانشجويان و دانشگاهيان در حوزه مسائل اعتقادی و فکری و برنامه ريزی در جهت ايجاد نيازهای حقيقی در سطوح مختلف فکری جامعه دانشگاهی.
 • *مطالعه و برنامه ريزی جهت ارتقاء سطح امور فوق برنامه و پر کردن اوقات فراغت دانشجويان.
 • *مطالعه ، سياستگزاری و برنامه ريزی در خصوص اردوهای بلند مد ت و کوتاه مدت فرهنگی ، زيارتی و تفريحی با رويکرد افزايش اثربخشی و کارآيی اردوها.
 • *برنامه ريزی جهت اجرای طرح گردشگری ملی جوانان و اعزام دانشجويان به اردوهای سراسری .
 • *نظارت و ارزيابی فعاليت های اردويی و فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی .
 • *حمايت و پشتيبانی از فعاليتهای سالم فوق برنامه تشکلها و کانونهای دانشجويی.
 • *برنامه ريزی و پيگيری لازم در خصوص اعزام دانشجويان ،اعضاءهيئت علمی و کارکنان دانشگاه به حج عمره مفرده.
 • *برنامه ريزی وبرگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه دانشجويان با اولويت آموزشهای تکنولوژی ارتباطات (رايانه اينترنت ) وزبانهای خارجی .
 • *نظارت وپيگيری مستمر دراجرای بخشنامه ها ،آيين نامه هاو دستور العملهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص امور فوق برنامه دانشجويان.
 • *مطالعه، سياستگزاری وبرنامه ريزی به منظور اجرای مناسب جشنهای فارغ التحصيلی دانشجويان .
 • *پيگيری امور ازدواج دانشجويان با همکاری ستاد ازدواج دانشجويی.
 • *برنامه ريزی و برگزاری دوره ها و کار گاههای آ موزشهای مديريتی و مها رتی جهت بخشهای مختلف مديريت فرهنگی ، تشکلها وکا نونها.
 • *همکاری و پشتيبانی علمی و پژوهشی از ساير واحد های مديريت فرهنگی .
 • *تحقيق ، مطالعه و ارائه پيشنهادات سودمند در را ستای اصلاح مداوم ساختا رها و روشهای اجرايی در حوزه فعاليتهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشگاه .
 • *ارتباط و هماهنگی با مؤسسات فرهنگی ، محققان و متخصصان صاحب نظربه منظور بر قراری مبادلات فرهنگی و بهره مندی از تجربيات مفيد.
 • *سر پرستی گروه تدوين برنامه مديريت استراتژيک حوزه مديريت فرهنگیو نظارت مستمر بر حسن اجرای مراحل مختلف آن.
 • *تدوين،راه اندازی و نگهداری از نرم افزار ثبت و صدور کارنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی دانشجويان دانشگاه.
 • *تدوين و اجرای طرحهای تحقيقاتی ،نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سياسی جامعه دانشگاهی.
 • *ايجاد، راه اندازی واداره سايت اطلاعاتی مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.
 • *ايجاد، راه اندازی و نظارت بر مراکز اينترنتی خوابگاههای دانشجويی .
 • *ايجاد، راه اندازی وپشتيبانی از سايتهای تشکلها و قانونهای فرهنگی هنری دانشجويان.
 • *برنامه ريزی واجرای برنامه مناسب در خصوص افزايش آگاهيهای فرهنگی اجتماعی دانشجويان جديد الورود.
 • *برنامه ريزی جهت آگاه سازی اعضای شوراها ی تشکلها و کانون های دانشجويی از قوانين و مقررات فعاليتهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشگاه .
 • *جمع بندی و ارز يابی نهايی از فعاليتهای واحد های مختلف مديريت فرهنگی از حيث اثر بخشی و کارآيی .
 • *تدوين عملکرد حوزه مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه .
 • *مسئوليت اجرايی دبير خانه شورای فرهنگی دانشگاه زير نظر دبير شورا و طبق آيين نامه تشکيل دبير خانه شورای فرهنگی دانشگاه.
 • *تهيه ،تنظيم و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی دانشجويان .
 • *نظارت و ارزشيابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربيان و نحوه اجرای برنامه ها .
 • *پيشنهاد وبرنامه ريزی مسابقات و رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف .
 • *ايجاد انگيزه وتشويق دانشجويان جهت شرکت فعالانه در فعاليتهای ورزشی
 • *بررسی و جمع بندی نظرات دانشجويان جهت برگزاری کلاسهای ورزشی .
 • *همکاری در تهيه و تنظيم قراردادهای ورزشی .
 • *اظهار نظر در خصوص خريد وسايل و لوازم ورزشی به منظور استانداردبودن آنها واستفاده مطلوب .
 • *برنامه ريزی واداره مکانهای ورزشی و پيگيری امور مربوط به آن .
 • *تهيه وتنظيم تقويم ورزشی برای دانشجويان واجرای آن .
 •  

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group