Friday 19th July 2024

شورای انضباطی

شورای انظباطی

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

مقدمه

   انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام بهثمر نشست ،  حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود . جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکر انقلاباسلامی که در اندیشه و کلام امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی ، سیاسی و اجتماعیکشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.

    دانشگاهها ، به تحقیق ، یکی ازارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب ، تثبیت نظام و دفاع از آنانکار ناپذیر است . از این روی ، مسائل فرهنگی دانشگاهها و صیانت از جایگاه و منزلترفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقاممعظم رهبری ( مدّ ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده است .

    پاسداری از جایگاه رفیعدانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومیدانشگاهیان ، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی ،   هنجار شکنیو نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد . بدیهی است باوجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای کمیته ها ، توجه به شیوه های برخوردصحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری ، جزواصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شوند.

    برخورد سطحی با تخلفاتدانشجویان و صدور حکم بدون توجه به اثرات تبعی آن بر روابط خانوادگی و اجتماعیدانشجو و تأثیر تربیتی و فرهنگی آن در افراد مختلف یا دیگر دانشجویان ، پیامدمثبتی در راستای رسیدن به جامعه ای با تخلفات کمتر به همراه نخواهد داشت . بنا بر این ،ضروری است که در صدور احکام انضباطی ، آثار تبعی اجرای احکام نیز مد نظر قرار گرفته وبه گونه ای تصمیم گیری و عمل شود که اثرات منفی برخوردها به حداقل کاهش یابد . اتخاذشیوه های تربیتی و تذکر آمیزدر کنار صدور احکام مناسب و مؤثر ظرافت خاصی را می طلبدکه در این رابطه صدور احکام تعلیقی نقش مهمی در نیل به اهداف تربیتی  کمیته هایانضباطی ایفا خواهد نمود.

    پرهیز از استفاده ابزاری ازکمیته های انضباطی در واکنش به اعتراضات و ناخرسندی دانشجویان نیز مورد تأکید است . ایجاد و حفظ جوّ صمیمیّت ، تفاهم و اعتماد ، از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسشهای آنان ، نیازمند سعه صدر و پذیرش فضای انتقاد و گفتگواست. در نتیجه ، گریز از پاسخگویی به دانشجو و توسل به برخورد انضباطی صرف ، نتایجزیانباری را به همراه داشته و موجب کاهش اعتماد دانشجو به این نهاد ارزشمند خواهد شد .

    در هرحال ، شورای کمیته انضباطیکه از این پس به اختصار شورای انضباطی نامیده می شود ، به عنوان نهادی حساس در مجموعهمدیریت دانشگاه ، موظف است که ضمن انجام مسؤ لیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویاناز منش دانشجویی و اخلاق متعالی ، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویانو تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می کند ، اجتناب ورزد . هر چند ، در مواردی ، تنبیه ،           اجتناب ناپذیر است . اما ، با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس وتفتیش ، ضرورت دارد که این برخورد ، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد .از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را درفرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

   با ضرورتی که هم اکنون درجهت دهی هر چه بیشتر این نهاد به سمت قانون گرایی وجود دارد ،     به منظور تنظیم دقیقتراحکام انضباطی ، بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگیبه تاریخ 14/6/74 که به اختصار « آیین نامه » نامیده می شود ، و به استناد بند اول ازمصوبات جلسات 429 و 430 آن شورا به تاریخ 21/7/77 و 5/8/77 ،‌ « شیوه نامه » حاضر ، باهدف تفکیک جزئی تر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها ، تطبیق و ایجادتناسب میان تخلفات و تنبیهات ، و در نتیجه ، وحدت رویه بیشتر در احکام صادره ، و نیز، تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات ، به شرح زیر ، تدوین شده است :

 

بخش 1 :                         

ترکیب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان

ماده 1- به استناد بند اول از مصوبات 429 و 430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد شورا های انضباطی و نیز ضرورت تمایز میان اعضای شوراهای بدوی و تجدید نظر دانشگاه ها ، پیرو ابلاغیه مورخ 29/12/1378 ، ترکیب اعضای شورا های انضباطی دانشگاه ها و شورای مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر اصلاح و تعیین می شود . ضروری است رییس دانشگاه ، پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در شوراهای انضباطی دانشگاه ، نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای آن ها اقدام کند .

   ضمناً ، تشکیل شوراهای انضباطی در مجموعه های آموزش عالی جدید التأسیس و یا مجموعه هایی که عضوی از اعضای تعیین شده را ندارند ، منوط به تأیید شورای مرکزی انضباطی وزارتین ذی ربط و یا ترتیبی که تعیین می نمایند ، می باشد و چنانچه ، شرایط تأیید لازم را احراز ننمایند ، شوراهای انضباطی یکی از دانشگاه های همجوار ، جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان آنان تعیین می گردد .

الف – ترکیب اعضای شورای انضباطی بدوی دانشگاه

1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، به عنوان رییس شورای بدوی

2- یکی از اعضای هیأت علمی گروه معارف یا حقوق دانشگاه و یا معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر یادشده

3- یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ، به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها

4- دو نفر دانشجوی دانشگاه ، به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها

5- دبیر شورای انضباطی بدوی به پیشنهاد رییس شورای بدوی و انتخاب رییس دانشگاه ، بدون داشتن حق رأی

تبصره 1- تعیین کلیه اعضاء ترکیب فوق الزامی بوده ، جلسات با حضور رییس و دبیر شورای انضباطی بدوی و حداقل دو عضو دیگر تشکیل می شود و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است .

تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه ، به صورت مجزا تشکیل شده باشند ، معاون دانشجویی به عنوان رییس شورای بدوی است .

تبصره 3- ترکیب اعضای شوراهای بدوی اقماری در دانشگاه های گسترده ، به پیشنهاد شورای تجدید نظر دانشگاه و تأیید شورای مرکزی انضباطی تعیین می شود .

تبصره 4- دانشگاه ها می توانند حسب تشخیص شورای انضباطی تجدید نظر خود ، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی در زیر مجموعه شورای انضباطی بدوی ، متشکل از دبیر شورای بدوی یا جانشین وی به عنوان رییس هیأت ، مسئول دفتر مشاوره یا جانشین وی ، یک نفر از اعضای هیأت علمی ترجیحاً از گروه حقوق و یکی از معاونان دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، برای بررسی مقدماتی و تلاش برای حل مشکل یا اختلاف گزارش های انضباطی ارجاع شده توسط رییس شورای انضباطی بدوی ، از بعد ارشادی و تنبهی با تفویض اختیار تعیین تنبیه تا بند 3 اقدام نمایند .

 ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه

1- رییس دانشگاه ، به عنوان رییس شورای تجدید نظر

2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ، به انتخاب شورای دانشگاه ، از میان اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها

4- یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه ، از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها

5- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، به عنوان دبیر شورای تجدید نظر ، بدون داشتن حق رأی

تبصره 1- تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق ، الزامی بوده ، جلسات شورای تجدید نظر ، با حضور رییس و دبیر شورا و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده و احکام آن با سه رأی موافق قابل اجراست .

 تبصره 2- چنانچه ، معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه ، به صورت مجزا تشکیل شده باشند ، معاون دانشجویی ، به عنوان دبیر شورای تجدید نظر و معاون فرهنگی ، به عنوان یکی از دو عضو هیأت علمی دانشگاه است .

 

تبصره 3- اعضای دارای رأی در شورای تجدید نظر ، نباید عضو دارای رأی شورای بدوی باشند .

ج – ترکیب اعضای شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

1- معاون دانشجویی وزارت علوم یا معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ، به عنوان رییس شورا

2- مدیر کل دانشجویان داخل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

3- یکی از مسؤولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

4- یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

5- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

6- یک نفر دانشجو از میان اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاه ها به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

7- معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از دانشگاه ها ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد

8- دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان ، ، به پیشنهاد رییس شورای مرکزی انضباطی و حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد ، بدون داشتن حق رأی

تبصره 1- تعیین کلیه اعضای ترکیب فوق ، الزامی بوده ، جلسات شورای مرکزی انضباطی با حضور 5 عضو صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل 4 رأی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و احکام قطعی آن ، لازم الاجراست .

تبصره 2- اعضای شوراهای بدوی ، تجدید نظر یا مرکزی ، در هیچیک از موضوعاتی که خود طرف دعوا بوده یا در آن موضوع قبلاً رأی داده باشند ، حق رأی ندارند ؛ البته ، صرفاً ارائه توضیح یا اعلام نظر در بعد شکلی پرونده مانعی ندارد .

تبصره 3- عضویت عضو دانشجویی در شوراهای انضباطی دانشگاه ، با ابلاغ حکم عضویت در شورای مرکزی لغو می گردد .

د – شرایط عضویت و روش انتخاب

کلیه اعضای شوراهای انضباطی که به لحاظ شخصیت حقیقی انتخاب می شوند ، باید در تقوی ، امانتداری و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده ، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند . علاوه بر آن ، هر یک از اعضای منتخب باید دارای شرایط خاص باشند که شرایط عضویت و روش انتخاب آن ها به شرح زیر است :

1-اعضای هیأت علمی :

1/1 – اعضای هیأت علمی منتخب، باید متأهل باشند .

2/1 – در دانشگاه هایی که رشته حقوق تدریس می شود ؛ باید دست کم یکی از اعضای هیأت علمی شوراهای بدوی یا تجدید نظر از بین اعضای هیأت علمی مدرس در زمینه حقوق انتخاب شود .سایر دانشگاه ها می توانند برای این منظور ، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دیگر را که در زمینه حقوق تخصص دارند ، به عضویت یکی از شوراهای انضباطی خود در آورند .

3/1 – شورای دانشگاه ، هر دو سال یک بار ، اعضای شوراهای انضباطی دانشگاه را از میان اعضای هیأت علمی که شوراهای دانشکده ها معرفی می کنند ، انتخاب می نماید .

2-دانشجویان :

1/2 – متأهل و در صورت وجود دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ،  از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند .

2/2 – حداقل ، نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند ، مگر آنکه ، یکی از مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند .

3/2 – در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه ، مشروط نشده باشند .

4/2 – سابقه تنبیه انضباطی نداشته باشند .

5/2 – شورای فرهنگی دانشگاه ، دانشجویان منتخب را از میان 2 نفر معرفی شدگان از هر دانشکده انتخاب می کند .

3-دبیر شوراهای بدوی و شورای مرکزی :

1/3 – دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه ها ، از بین کارکنان حوزه دانشجویی ، ترجیحاً امور انضباطی دانشگاه ، که واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر هستند و در غیر اینصورت ، از اعضای هیأت علمی دانشگاه انتخاب می شود ؛ مشروط بر آن که متأهل و دارای حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان باشد. ضمناً ارسال مدارک صلاحیتهای فردی و طی دوره های آموزشی لازم جهت شروع به کار دبیران جدید به شورای انضباطی مرکزی و اخذ تأیید آن مراجع الزامی است .

2/3 – دبیر شورای مرکزی انضباطی از میان کارکنان واجد پست سازمانی کارشناسی یا بالاتر دبیرخانه شورای مرکزی یا اعضای هیأت علمی متأهل دانشگاه ها یا وزارت انتخاب می شود .

4- به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی در شوراهای انضباطی دانشگاه ، لازم است رییس دانشگاه ، حداقل ، دو ماه پیش از پایان دوره عضویت ایشان ، فهرست اعضای هیأت علمی معرفی شده توسط دانشکده ها را اخذ و به شورای دانشگاه ارائه کند . معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، همین مسؤولیت را در معرفی دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده ها به شورای فرهنگی دانشگاه به عهده دارد .

      5- اعضای منتخب شوراهای انضباطی ، به مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است .

      6- رییس شورا می تواند در هر یک از موارد زیر نسبت به جایگزینی اعضای منتخب اقدام کند :

     1/6- سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیر موجه ، به تشخیص شورا

2/6- عدم امکان حضور در جلسات شورای انضباطی به مدت یک نیمسال یا بیشتر

3/6- از بین رفتن شرایط عمومی یا خاص عضویت در شورا

      7- دبیر شورا می تواند به ترتیبی که آیین نامه انضباطی دانشجویان مشخص می کند ، با هماهنگی رییس شورای انضباطی ، حسب مورد ، از افراد مطلع ، برای شرکت در جلسات شورای انضباطی ، بدون داشتن حق رأی ، دعوت کند .

8- تأیید و ابلاغ احکام عضویت اعضای شورای مرکزی به امضای وزیر ، شوراهای بدوی و تجدید نظر به امضای رییس دانشگاه و شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی به امضای رییس شورای بدوی در دانشگاه انجام می شود . عزل یا عدم تأیید اعضاء ، به تشخیص رییس شورای تجدید نظر می باشد .

9- پس از تعیین اعضای شوراها ، معرفی فرد جایگزین جهت حضور در جلسات به عنوان نماینده ، جانشین یا هر عنوان دیگر ، برابر ضوابط ، امکان پذیر نبوده و موجب عدم وجاهت آرای صادره می گردد .

10- چنانچه ، هر یک از اعضای شورا ، فاقد یکی از شرایط تعیین شده در این شیوه نامه باشد و دانشگاه ناگزیر به استفاده از نامبرده باشد ، لازم است در مورد وی از شورای مرکزی استعلام نماید .

 

بخش 2 :                                                   

تخلفات و تنبیهات

ماده 1- تفکیکتنبیهات

    به منظور استناد و تطبیقدقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده 7 آیین نامه به صورت زیر تفکیک می شوند :

الف- تنبیهاتی که باحکم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می توانداعمال شود :

1-     احضار و اخطار شفاهی

2-     تذکر کتبی بدون درج درپرونده دانشجو

3-     اخطار کتبی بدون درج درپرونده دانشجو

4-     تذکر کتبی و درج درپرونده دانشجو

5-     توبیخ کتبی و درج درپرونده دانشجو

6-      دادن نمره 25/. در درسیا امتحان مربوط به تخلف

7-     محرومیت از تسهیلات رفاهیدانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها ، از قبیل وام ، خوابگاه و غیره ، از یک ماه تا مدت زمان باقیمانده ازتحصیل

8-     دریافت خسارت از دانشجو ، در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد .

9-     منع موقت از تحصیل به مدتیک نیمسال ، بدون احتساب سنوات

10-منع موقت از تحصیل بهمدت یک نیمسال ، با احتساب سنوات

11-منع موقت از تحصیل بهمدت دونیمسال ، بدون احتساب سنوات

12-منع موقت از تحصیل بهمدت دو نیمسال ، با احتساب سنوات

ب –  تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزیانضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود :

13-منع موقت از تحصیل بهمدت سه نیمسال ، بدون احتساب سنوات

14-منع موقت از تحصیل بهمدت سه نیمسال ، با احتساب سنوات

15-منع موقت از تحصیل بهمدت چهار نیمسال ، بدون احتساب سنوات

16- منع موقت از تحصیل بهمدت چهار نیمسال ، با احتساب سنوات

17-تغییر محل تحصیل دانشجو(همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )

18-تبدیل دوره تحصیلیدانشجو از روزانه به شبانه

19-اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

20-     اخراج و محرومیت ازتحصیل در کلیه دانشگاهها ، از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی

     تبصره 1- صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف، تنها به صورت ترکیب تنبیهات بندهای 6 تا 8 با یکی از دیگر بندها و نیز ترکیب تنبیهاتبندهای 17 و 18 با هر یک از بندهای 9 تا 16 مجاز است .

 تبصره 2- ترکیب احکام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج درکلیه بندها و تعلیق بخشی از احکام نهایی با رعایت تبصره 8 بند ب ماده 7 آیین نامه مجاز است .

تبصره 3- شروع به تخلف : در مواردی که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نماید ولیکن ، تخلف به طور کامل واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصی داشته باشد ، محکوم به تنبیه همان تخلف می شود ؛ و در غیر این صورت ، حداقل تنبیه مقرر در مورد تخلف اعمال می گردد . مجرد قصد ارتکاب تخلف و اقداماتی که صرفاً مقدمه تخلف بوده و ارتباط مستقیم با وقوع تخلف نداشته باشد ، شروع به تخلف نبوده و از این حیث ، قابل رسیدگی نخواهد بود .

تبصره 4- تعدد تخلف : هرگاه فعل واحد ، دارای عناوین متعدده تخلف باشد ، چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف نباشد ، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال می شود .و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست ؛ و چنانچه تخلفات ارتکابی مختلف باشد ، برای هر یک از تخلفات ، تنبیه جداگانه تعیین می شود ؛ و اگر مجموع تخلفات ، عنوان تخلف خاصی در شیوه نامه داشته باشد ، خاطی به تنبیه مقرر در آن بند محکوم می گردد .     

   یاد آوری می شود گروه های الف تا د عناوین چهارگانه تخلفات ماده 6 آیین نامه می باشد .بخش های اصلی هر یک از این گروه ها یک بند اصلی نامیده می شود . بندهای فرعی ، تقسیم بندی این بندهای اصلی بوده و ارتکاب آنها تخلف از یک نوع تلقی می شود .

تبصره 5- تکرار تخلف : در صورت محکومیت دانشجو به یکی از تنبیهات مقرر در شیوه نامه ، بعد از ابلاغ حکم قطعی یا تعلیقی شورای تجدید نظر ، در حین اجرای حکم قطعی یا بعد از اجرای آن ، مجدداً مرتکب همان تخلف شود ، شورای انضباطی می تواند با عنوان تکرار تخلف ، تنبیه را تشدید نماید .

تبصره 6- چنانچه متخلف مسبوق به سابقه تخلف انضباطی در دانشگاه محل تحصیل خود باشد ، سابقه انضباطی قبلی ، به نسبت نوع تخلف و تنبیه تعیین شده از عوامل تشدید تنبیه خواهد بود .

تبصره 7- در هر یک از بندهای 11 الی 16 می توان برخی از نیمسالهای منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت .

تبصره 8- صدور حکم انضباطی بند 17 در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهایدرسی خود را گذرانده اند موضوعیت ندارد و بندهای 9 تا 16 به صورت منع موقت از اعطای مدرک تحصیلی ، با صدور گواهی یا بدون صدور گواهی گذراندن واحدهای درسی یا منع صدور مدرک تحصیلی و گواهی گذراندن واحدهای درسی صادر و اعمال می گردد.

تبصره 9- محرومیت از ارائه خدمات و تسهیلات دانشجویی به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 16 محکوم شده اند و نیز حق ورود دانشجو به محیط دانشگاهی در زمان اجرای تنبیه ، با صلاحدید شورا می باشد . 

تبصره 10- تنبیهاتی که با محرومیت از تحصیل همراه است ، بهتر است به خانواده دانشجوی متخلف اطلاع داده شود .

تبصره 11- به لحاظ تصویب آیین نامه انضباطی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ؛ آیین نامه ها ، مقررات ، مصوبات و بخش نامه های داخلی که مغایر با آیین نامه انضباطی باشند ، از درجه اعتبار ساقط و تصمیم شورای انضباطی برای کلیه قسمتهای دانشگاه لازم الاتباع است.         

ماده 2- تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات

 در راستای تعمیم اجرایتبصره 3 ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان ، تخلفات مندرج در ماده 6 این آیین نامهبا قید تنبیهات متناسب بر اساس ماده 2  از این بخش ، به شرح زیـر تفصیـل داده می شوند :          

الف-رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان ( از قبیل تهدید ، تطمیع ، توهین ، ضرب و جرح ، ‌جعل،سرقت ، رشوه، اختلاس ، قتل )

1/الف- تهدید ، تطمیع ، توهین ، فحاشی ،  هتاکی ، افترا

 1/1/الف–  تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت

 2/1/الفاخاذی یا تطمیع برایارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی

 3/1/الف –توهین یا فحاشی یاهتک حرمت

4/1/الفافترا یا نشر اکاذیب

مرتکب هریک از بندهای فوق بهیکی از بندهای 3 تا 9 و در صورت تکرار تا بند 12 ماده 2 این    شیوه نامه محکوم می شود .

تبصره 1- در صورتی که شاکی ، یکی ازاعضای هیأت علمی یا مسؤولان یا کارمندان دانشگاه و یا مسؤولان دستگاه های دولتی باشد ، تنبیه می تواند از بندهای9تا 12 صادر شده و در صورت تکرار تا  بند 14  تشدید  شود.

تبصره 2- در خصوص تخلفات عمومی که مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه تصریح گردیده ، شورای انضباطی می تواند در ضمن رسیدگی انضباطی ، شاکی را جهت احقاق حقوق خود به طرح دعوای قضایی ( از طریق شورا ) راهنمایی نماید .

2/الف- ضرب و جرح

1/2/الف–  ضرب و شتم : مرتکب بهیکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 9 ( به جز بند 6 ) محکوم  می شود .

تبصره 1- در صورتیکهمضروب یکی از اعضای هیأت علمی یا مسؤولان یا کارمندان دانشگاه باشد ، یا در صورتتکرار ، تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید شود .

تبصره 2- در صورتی که نزاع به صورت دسته جمعی باشد ، به تناسب ، مورد تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید گردد .

2/2/الف–  جرح :ضرب و شتمی که منتهی به جرح شده باشد ، در صورتیکه ضرب و جرحبسیار شدید باشد یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد ، تنبیه می تواند متناسب با مورد ،تا بند 16 تشدید شود .

3/الف- جعل و تزویر

جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی ، خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق ، محو ، اثبات ، سیاه کردن ، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها ، به قصد متقلبانه

1/3/الفجعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه

در صورت محکومیت قضایی ،دانشگاه می تواند متخلف را متناسب با احکام قضایی که در مورد وی صادر شده باشد ، بهیکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 ( به جز بند6 ) محکوم کند .

2/3/الفجعل امضای اساتید یامسؤولان دانشگاه

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود . در صورتی که جعل منجر به تحصیل نمره قبولی دردروس دانشگاهی نیز شده  باشد ،  متخلف به بند 6 و  یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 نیزمحکوم می شود .

چنانچه ، جعل منتهی به پذیرش در دانشگاه شده باشد ، دانشجو به یکی از تنبیهات بند 13 تا 20 محکوم و به هیأت گزینش استاد و دانشجو معرفی می گردد .

     تبصره- در صورتیکه جعل منتهی به خسارت شده باشد ، متخلف ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود .

3/3/الفارائه اسناد جعلی به دانشگاه

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود . در صورتی که ارائه سند جعلی منجر به قبولی در دروسدانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد ، متخلف ، به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات مندرجدر بندهای 7 تا 10 محکوم می شود و در صورتیکه ارائه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن و یا جزئی از شرایط پذیرش وی در دانشگاه باشد ، علاوه بر گزارش به هیأت مرکزی گزینش دانشجو ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 13 تا 20 محکوم می شود .

 

4/3/الفجعل اسناد دانشگاه واستفاده از آن ( اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاری )

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود و در صورتیکه مدرک مجعول گواهی گذراندنواحدهای درسی دانشگاه باشد ، علاوه بر اجرای بند 6 در مورد آن دروس ، متخلف به یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود .

در صورتیکه ، متخلف ، گواهیمبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 الی 18 محکوم می شود .

5/3/الفجعل عنوان

چنانچه ، متخلف ، عنوان یکی ازمسؤولان دانشگاه یا دستگاههای دولتی را به طور شفاهی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرارداده باشد ، به یکی از بند های 3 تا 5 و در صورتیکه متخلف ، از جعل عنوان منتفع شدهباشد ، به یکی از بندهای 7 تا 10 محکوم می شود .

4/الف- سرقت

1/4/الفسرقتاموال غیرمتعلق به دانشگاه

متخلف ، به یکی از بندهای 2 تا5و بند 8 محکوم می شود .

اگر ارتکاب سرقت با مشارکتباندهای سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته یا دارای شاکی خصوصی باشد ، تنبیه می تواند تا بند 20 تشدیدشود .

 همچنین ، در صورت کتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای1 تا 9 ( به جزبند6 ) اعمال می شود .

2/4/الف  سرقت اموال دانشگاه

 علاوه بر محکومیت به جبرانخسارت وارده طبق بند 8 ، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم ،     یکی از تنبیهات مندرج دربندهای 9 تا 19 اعمال می شود . به علاوه ، اعمال تنبیه بند 7 نیز چنانچه تخلف      درخوابگاه واقع شده باشد ، مجاز است .

3/4/الف  سرقت و یا خرید ، فروشیا افشای سؤالات یا ورقه های امتحانی

متخلف ، علاوه بر محکومیت بهبند6 ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود .

4/4/الف  سرقت و یا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده ها

از هر طریق ، نظیر کپی برداری بدون ذکر منبع ، سرقت اطلاعات و داده های نوشتاری یا سرقت مطالب پایان نامه و رساله دکتری و … که متخلف علاوه بر بند 8 به یکی از تنبیهات بند 9 تا 18 محکوم خواهد شد و در صورتیکه با استفاده از آن مطالب ، برای خود ارزش علمی ایجاد کرده باشد ، به نحو مقتضی ، محکومیت متخلف به مراجع ذی ربط اعلام خواهد گردید .

5/الف- ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس

1/5/الف  اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی درخارج از دانشگاه

 کلاهبرداری ، عبارت است از اینکه فردی با تئپوسل به وسایل نپمتقلبانه و با فریب دیگران ، مالی را از ید او خارج و مورد استفاده قرار دهد .

در صورت محکومیت قضایی ،متخلف ، به یکی از بندهای 1 تا 5 محکوم می شود .

2/5/الفاخذ یا دادن رشوه ازیا به یکی از دانشگاهیان

 متخلف ، به یکی از بندهای 1 تا5محکوم می شود . در صورتیکه ارتکاب جرم منجر به نمره قبولی متخلف در یکی از دروسدانشگاهی شده باشد ، به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 10 نیز محکوم می شود .

3/5/الف  کلاهبرداری در دانشگاه

 علاوه بر محکومیت به جبرانخسارت وارده طبق بند 8 ، متخلف به یکی از بندهای 3 تا 5 محکوم          می شود .

4/5/الف  اختلاس

اختلاس عبارت است از برداشتن مال غیر ، از راه خدعه که مرتکب کارمند دولت باشد و قصد متقلبانه داشته باشد و مورد اختلاس ، مال منقول یا وجه نقد باشد . با این تعریف ، اختلاس در مورد کارمندان دولت مصداق پیدا می کند .

در صورت محکومیت قضایی ،متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن ، علاوه بر جبران خسارت طبقبند 8 ، به یکی از بندهای 3 تا 5 یا 9 تا 13 محکوم می شود .

در صورتیکه اختلاس با معاونت و یا همکاری دانشجویی صورت پذیرد ، علاوه بر بند 8 ، به یکی از تنبیهات 9 تا 12 محکوم می گردد .

5/5/الف  فعالیت در شرکتهای هرمی و امثال آن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به یکی از تنبیهات بند 7 تا 12 محکوم میگردد که در صورت تکرار ، تنبیه تا بند 20 قابل تشدید است .

6/الف- نگهداری ، حمل ، خرید و فروش

1/6/الف  نگهداری ، حمل ، خرید و فروش

 در صورت نگهداری ، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد ، به تناسب مورد ، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 14 محکوم می گردد .

2/6/الف  تهدید با استفاده از سلاح

 در صورت تهدید با اسلحه ، مرتکب به یکی از بندهای 9 تا 16 محکوم می گردد و چنانچه ، از سلاح استفاده نماید ، به تناسب تخلف ، به یکی از بندهای 9 تا 20 محکوم می گردد .

7/الف- قتل

1/7/الف  ارتکاب قتل عمد  

 در صورت محکومیت قضایی ،تنبیه بندهای 19 یا 20 در خصوص وی لازم الاجراست .

2/7/الف  شرکت یا مشارکت یا معاونت در قتل عمد

در صورت محکومیت قضایی، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 الی 20 اعمال می شود .

3/7/الف   قتل غیرعمد یا مشارکت در آن

چنانچه ، دانشجویی به دلیل قتل غیر عمد ، به حبس محکوم شده باشد ، مدت حبس ، مرخصی تحصیلی محسوب می شود و شورای تجدید نظر می تواند نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر محل تحصیل نامبرده به شورای مرکزی انضباطی اقدام نماید .

ب – رسیدگی به تخلفاتآموزشی و اداری

1/ب- تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط

تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات ، تجهیزات و یا امکانات ، به صورتیکه مجاز نباشد ، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف .

متخلف ، چنانچه ، از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج دربند 6 در خصوص امتحان یا تکالیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1تا 5 محکوم می شود . در صورت تکرار تخلف ، تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است .

تبصره 1- تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین جلسه و نظر مدرس یا دانشکده و تأیید معاونت آموزشی به شورای انضباطی ارسال می گردد .

تبصره 2- پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع می گردد .

تبصره 3- تقلب در پایان نامه و رساله دکتری ، علاوه بر تکرار درس ، مشمول بند 4/4/الف نیز می گردد .

تبصره 4- تتعلیق تنبیه بند 6 برای تقلب ، معادل حذف درس یا تکالیف مربوط ، با الزام در تکرار آن می با شد .

تبصره 5- دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب ، مشمول یکی ا ز بندهای 1 تا 5 و بند 6 به صورت تعلیقی می گردد .

2/ب- فرستادن شخص دیگری به جای خود بهامتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان

1/2/ب  فرستادن دیگری به جای خود در امتحان

متخلف ، به تنبیه مندرج دربند6 در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9  تا 12 محکوم می شود .

2/2/ب  شرکت به جای دیگری در امتحان

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود .

تبصره 1- کلیه آزمون هایی که از سوی دانشگاه ، به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند ، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب می شوند .

تبصره 2- نقض مقرات جلسه امتحان ، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند ، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب نمی شود .

تبصره 3- ارتکاب هر نوع تخلف در جلسه آزمون ، به تناسب مورد می تواند موجب تشدید تنبیه انضباطی تا2 بند بالاتر از سقف تنبیه گردد .

3/2/ب  فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس

متخلف ، در نوبت اول ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 3 محکوم می شود . چنانچه ، این تخلف در یک درس بیش از حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات آموزشی استمرار یافته باشد ، علاوه بر اجرای ضوابط آموزشی در قبال غیبتهای مذکور برای دانشجوی دارنده درس ، هر یک از متخلفین ، به یکی از بندهای 5 یا 9 محکوم می گردد .

3/ب- ارتکاب هرفعلی از سوی اشخاص حقیقیکه موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود .

1/3/ب  اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 8 ( به جزبند6 ) محکوم می شود .

2/3/ب  اخلال یا ایجاد وقفه دربرنامه ها یا نظم دانشگاه

متخلف ‌به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 9 ( به جزبند6 ) محکوم می شود .

تبصره 1- در صورتیکه ، اخلال در نظم، منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود ، متخلف ، به یکی ازتنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود .

تبصره 2- در صورتیکه ، اخلال ، منجر بهاغتشاش با تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشد ، متخلف ، به یکی ازتنبیهات بندهای 11 تا 13 محکوم می شود .        

تبصره 3- در صورتیکه ، اخلال یا اغتشاش، همراه با ضرب و جرح باشد ، تنبیه می تواند تا بند 15 تشدید  شود .

تبصره 4- هر گونه تجمع دانشجویان ، بدون مجوز و هماهنگی با مراجع ذی صلاح دانشگاه ، مشمول بند 2/3/ب بوده و تنبیه آن می تواند تا بند 16 تشدید گردد .

3/3/ب  عدم رعایت مقرراتدانشگاه

علاوه بر اعمال تنبیهاتمندرج در آیین نامه های مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آیین نامه انضباطی وشیوه نامه اجرایی آن ) ،‌ متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5  محکوم میشود و در صورت تکرار ، تنبیه تا بندهای 3 تا 5 و 7 تا 10 قابلتشدید است .

4/3/ ب  عدم رعایت مقررات خوابگاه

 علاوه بر اعمال تنبیهاتمندرج در آیین نامه های مربوط ( مشروط به عدم تناقض آنها با آیین نامه انضباطی وشیوه نامه اجرایی آن ) ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5  محکوم میشود و در صورت تکرار ، تنبیه از بندهای 3 تا 7  قابل تشدید است .

5/3/ ب  دادن اطلاعات ناصحیح بهدانشگاه یا کتمان حقایق

چنانچه ، دادن اطلاعات ناصحیحیا کتمان حقایق ، اعم از شفاهی یا کتبی ، باعث انتفاع دانشجو یا اختلال در برنامه هایدانشگاه شود ، علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط ، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 8 (به جز بند 6 ) محکوم می شود .

4/ب- ایراد خسارت به اموال عمومی یاخصوصی و یا خیانت در امانت

1/4/ بایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانتدر امانت داری از اموال عمومی

 مرتکب ، علاوه بر محکومیت بهجبران خسارت وارده طبق بند 8 ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 10 ( به جزبند6 )محکوم می شود .

2/4/ بایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموالشخصی

 در صورت شکایت صاحب مال ،علاوه بر محکومیت به جبران خسارت طبق بند 8 ، یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا5اعمال می شود .

ج-رسیدگی به تعرضات دینی –  تخلفات سیاسی و یا امنیتی

1/ج – دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا  گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابستهبه آنها

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود . اگر تخلف ، منجر به انتفاع گروهک هایمذکور گردد ، تنبیه وی می تواند از بندهای 9 تا 14 صادر شود .

2/ج – عضویت درگروهکهای محارب یا مفسد یا ملحد یا  هواداری و انجام دادن هرعملی به نفع آنها

1/2/ ج – عضویت یاهواداری از گروه های غیرقانونی منحله (گروه هایی که به موجب احکام قضایی ، فعالیت آنها ممنوع شده باشد )

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود .

2/2/ ج – انجام اعمالی که به نفعگروه های غیر قانونی باشد

تنبیه متخلف ، از تنبیهاتمندرج در بندهای 8 تا 12 تعیین می شود .

3/ج – فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها ومکاتب الحادی یا غیرقانونی

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود. در صورتی که فعالیتی به نفع گروهک های محارب ومعاند نظام جمهوری اسلامی ایران باشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا 14 محکوم می شود .

4/ج – توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی(مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به حجاب ، فحاشی ، شعارنویسی ، پخشاعلامیه و نظایر آن )

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 8 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود و در صورت محکومیت قضایی ، تنبیه تا بند 16 قابل تشدید است .

تبصره -در صورتیکه ارتکاب عملبه صورت جمعی و به قصد بلوا و آشوب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه بهتنبیهات قبلی واقع شود ، یکی از بندهای 11 تا 20 صادر شود .

5/ج – ایجاد بلواوآشوب در محیط دانشگاه

تنبیه متخلف ، از تنبیهاتمندرج در بندهای 5 تا 13 ( به جز بند 6 ) تعیین می شود . اگر بلوا ، در جهت ضربه زدن بهارکان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت از گروه های غیر قانونیخارج از دانشگاه باشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 14 تا 20 محکوم و در صورت صلاحدید شورا ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می گردد .

 

د – رسیدگی به تخلفات اخلاقی

1/د – استعمال مواد اعتیاد آور ( مخدر ، توهم زا ، روان گردان و … ) یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونهموارد

1/1/ داستعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط

متخلف ، به یکی از تنبیهاتبندهای 2 تا 5 محکوم می گردد و در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است .

2/1/ د – استفاده از مواد اعتیاد آور

متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود که در صورت تکرار تا بند 12 قابل تشدید است .

 3/1/ داعتیاد به مواد اعتیاد آور

متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی ، به یکی از بندهای 8 تا 18 محکوم می شود.

تبصره- اخذ آزمایش اعتیادبه صورت محرمانه ، از افراد مشکوک ، با اجازه معاون دانشجویی مجاز است که در صورت مثبت بودن آزمایش اعتیاد ، به خانواده دانشجو اطلاع داده می شود ؛ به علاوه ، ادامهتحصیل دانشجوی معتاد که به یکی از بندهای 9 تا 18 محکوم شده باشد ، منوط به منفی بودنآزمایش مذکور ، پس از پایان دوره محرومیت است .

4/1/ د – نگهداری ، خرید و فروش یا توزیعمواد اعتیادآور

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 8 تا 13 محکوم می شود و در صورتی که از اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه،

5/1/ د – تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد اعتیادآور

متخلف ، در صورت استفاده ازاماکن وابسته به دانشگاه ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 16 محکوم می شود .

6/1/ د – استفاده از مشروبات الکلی

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود .

اگرتخلف ، در اماکن وابسته یا مربوط بهدانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته باشد ، تنبیه وی  می تواند از تنبیهات مندرج دربندهای 7 تا 9 صادر شود .

7/1/ د – نگهداری ، خرید وفروش و توزیع مشروبات الکلی

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 8 تا 12 محکوم می شود . در صورتی که از اماکن وابسته به دانشگاه برایاین منظور بهره برداری شده باشد ، علاوه بر اعمال بند 7 ، تنبیه وی تا بند 18 قا بلتشدید است .

8/1/ د – تشکیل یا مشارکت در جلسه یا جلسات برای استفادهاز مشروبات الکلیو دعوت از دیگران برای شرکت در آن

چنانچه ، متخلف ، مرتکب یک مورد از تخلفات شود ، به یکی از تنبیهات بندهای 10 تا 16 و در صورت ارتکاب همه موارد تنبیه تا بند 18 قابل تشدید است .

9/1/ د – ارتکاب قمار ، تجاهر به قمار یا خرید و فروش و نگهداری آلات و وسایل قمار

قمار عبارت است از انجام بازی همراه با شرط برد و باخت که در آن بازنده موظف به تأدیه شرط به نفع برنده باشد . چنانچه ، این عمل به شکل مکرر ، علنی و با جسارت انجام گردد ، تجاهر به قمار است .

در صورتیکه ، متخلف ، صرفاً مرتکب قمار گردد ، به یکی از تنبیهاتبندهای 4 تا 7 و چنانچه ، مرتکب ، تجاهر به قمار داشته باشد ، یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 اعمال می گردد ؛ و چنانچه ، اقدام به خرید و فروش و نگهداری ابزار و آلات قمار نماید ، مرتکب ، به یکی از تنبیهات بندهای 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محکوم می گردد .

2/د –  استفاده از فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه محصولات

1/2/د – استفاده از فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، نشریات ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 3 تا 9 محکوم می شود .

2/2/دخرید و فروش ، تکثیر و توزیع فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

متخلف ، ضمن جبران خسارت ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 5 تا 16 محکوم می شود .

تبصره- تخلفاتی نظیر سوء استفاده از محصولات صوتی و تصویری شخصی که منجر به عدم رعایت حریم شخصی دیگران گردد ؛ مانند پیامک ، پیام نگار و … می تواند مشمول تنبیهات بندهای 1/2/د یا 2/2/د گردیده و در صورت صلاحدید ، به محاکم قضایی ارجاع شود .

3/2/د – تخلفات رایانه ای و الکترونیکی

حک کردن ، ویروسی کردن ، سابوتاژ رایانه ای ( تغییر ، محو ، متوقف سازی و … ) ، تخریب رایانه ( نرم افزاری یا سخت افزاری ) از طریق نفوذ به سیستم ، جاسوسی کردن و دستیابی غیر مجاز به اطلاعات ، شنود غیر قانونی ، تهیه سایت ها و وبلاگ های غیر اخلاقی و ضد امنیت ملی ، هتک حرمت اشخاص و کلیه جرایم عمومی در فضای وب ، وارد شدن به حریم خصوصی افراد ( از طریق ایمیل های شخصی و … ) ، نفوذ به سایت های دولتی ، ارسال ایمیل های مخرب ، اخلال در سطح دسترسی افراد ، دانلودهای غیر علمی در سایت های دانشگاه که باعث اخلال در استفاده دیگران شود ، نقض حق مالکیت معنوی از طریق کپی برداری غیر قانونی بدون ذکر منبع و کلیه جرایم مربوط به رایانه و اینترنت .

متخلف ، به تناسب تخلف ، به یکی از تنبیهات بندهای 4 تا 10 ( غیر از بند 6 ) محکوم می شود .

تبصره- در صورتیکه ، تخلف دارای ابعاد گسترده ای باشد ، به نسبت سطح تأثیر تخلف و در صورت تکرار ، تنبیه می تواند تا بند 20 تشدید گردد .

3/د –  عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شؤون دانشگاه  یا  آرایش مبتذل

متخلف ، ‌به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و در صورت اصرار و تکرار، متناسببا عرف حاکم برمحیط ، به یکی از بندهای 7 تا 9 محکوم می شود.

تبصره- برای اعمال بند 7 در مورد دانشجویان دختر ، اخذ نظر دفتر مشاوره و اطلاع رسانی به خانواده الزامی است .

4/د –  استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزار

1/4/د – استفاده از ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، کتب ، نشریات ،       نوار ویدئو ، لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب

 چنانچه ، متخلف ، از محیط یاامکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده باشد ، به یکی از تنبیهات بندهای 3تا 10 محکوم می شود.

2/4/د – ترویج ، توزیع یا تکثیر ابزار نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز ، نظیر عکس ، کتب ، نشریات ، نوار ویدئو ، لوح های فشرده یا آلات لهو و لعب

 متخلف ، به یکی از بندهای 5 تا 12 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود .

5/د – عدم رعایت شؤون دانشجویی

1/5/د – ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود ( مانند عدمرعایت حقوق دیگران ، پرخاشگری ، ایجاد درگیری و … )

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 4 محکوم می شود.

تبصره- رسیدگی به تخلفاتی کهخارج از محیط دانشگاه صورت گیرد ، چنانچه ، به حیثیت و شؤون دانشگاهیان لطمه واردآورد ، مشمول این بند خواهد بود که بنا به شدت تخلف مطرح شده ، تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد .

2/5/د – عدم رعایت موازین محرزشرعی در ارتباط با نامحرم

متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 1 تا 5 و در صورت تکرار ، تا بند9 ( به جز بند 6 ) محکوم می شود.

تبصره- تظاهر به عدم رعایت موازین شرعی در انظار و اماکن عمومی که منجر به جریحه دار شدن و هتک حرمت عمومی شود ، تنبیه تا بند 12 ( به جز بند 6 ) تشدید می گردد .

3/5/د – ایجادمزاحمت

در صورت وجود شاکی خصوصی و یاچنانچه ، احتمال تجری و ادامه مزاحمت یا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشتهباشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود.

6/د – داشتن رابطهنامشروع

رابطه نامشروع ، عبارت است از برقراری ارتباط های مکرر و هدفمند با زمینه قبلی که شرعی ( اسلامی ) نبوده یا بدون طی مراحل شرعی و یا قانونی لازم صورت گرفته و عفت عمومی را خدشه دار نماید .

در صورتیکه ، تخلف ، آثار علنی ومشهود داشته باشد ، متخلف ، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ( به جز بند 6 )محکوم می شود .

تبصره 1- چنانچه ، تخلف ، در موارد مختلف واقع شده و یا متخلف ، دارای سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخلاقی باشد ، تنبیه می تواند تا بند 12 تشدید گردد .

 تبصره 2- چنانچه ، تخلف ، علاوه بر مورد تبصره 1 دارای شاکی خصوصی با دلیل اغفال ، اکراه ، اضطرار یا اجبار باشد ، تنبیه می تواند تا بند 18 تشدید گردد .

7/د – تشکیل یاشرکت در جلسات نامشروع

جلسه نامشروع ، عبارت است از گرد هم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع ( اسلام ) آن را نفی کرده و جایز نمی داند ؛ نظیر میهمانی های مختلط یا قوادی

1/7/د – شرکت در جلسه نامشروع

 متخلف ، به یکی از تنبیهاتمندرج در بندهای 3 تا10(به جز بند 6 ) محکوم می شود .

تبصره 1- همچنین ، درصورت وجود سابقهسوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی ، تنبیه می تواند تا بند 18 تشدید شود .

2/7/د – تشکیلیا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع

تنبیه متخلف ، از بین تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 14 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی ، تا بند 18 تعیین می شود .

8/د – انجام عمل منافی عفت( زنا ، لواط و یا مساحقه )

 تنبیه متخلف ، از بین تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 16 (به جز بند 6 ) و در صورت محکومیت در مراجع قضایی ، یکی از تنبیهات بندهای 13 تا 20 تعیین می شود .

تبصره 1- اثبات جرایم منافی عفت در حیطه وظایف شورای انضباطی نمی باشد .

 

بخش 3 :                                       

نحوه رسیدگی و صدور احکام ( موضوع مواد 7 ، 9 و 12 آیین نامه انضباطی )          

 

ماده 4- شوراهای انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان ، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند .

تبصره 1- چنانچه ، تخلف توسط اعضای تشکل ها یا نشریات واقع شده باشد ، اخذ نظر کمیته های ناظر بر تشکل ها یا نشریات دانشجویی نیز ، حسب مورد ، برای آغاز رسیدگی ضروری است .

تبصره 2- شورای انضباطی دانشگاه ، مجاز به رسیدگی به تخلفاتی که در مقطع تحصیلی قبلی دانشجو در دانشگاه دیگر صورت گرفته باشد ، نیست و در اینگونه موارد ، نظر شورای مرکزی انضباطی ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 3- صدور احکام ترکیبی اجرایی یا تعلیقی ، مشروط بر رعایت محدوده تنبیهات تعیین شده برای تخلفات مجاز است .

تبصره 4- رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی ، اعم از داخل و یا خارج از دانشگاه و یا محیط های وابسته و یا دعاوی مربوط به دانشجو در محاکم قضایی ، مانع از رسیدگی انضباطی دانشگاه نخواهد بود.

تبصره 5- در تمامی جرایم ، در صورت محکومیت قضایی که منتهی به بازداشت موقت یا حبس گردیده باشد ، چنانچه ، حکم انضباطی محرومیت از تحصیل صادر نشود ، مدت بازداشت یا حبس ، جزء سنوات دانشجو محسوب نگردیده و پس از پایان مدت محکومیت می تواند ادامه تحصیل نموده و دانشگاه باید به نحو مقتضی نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت نماید . چنانچه ، مدت محکومیت ، از مدت مجاز مقطع تحصیلی بیشتر باشد ، دانشگاه موظف است نحوه ادامه تحصیل را با موقعیت جدید آموزشی تطبیق دهد .

تبصره 6- چنانچه ، در گزارش ها و شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی نتوان از طریق شورای انضباطی احقاق حق نمود ، شورا می تواند شخص را به طرح دعوی در محاکم قضایی همراهی و ارشاد نماید . این موضوع ، مانع از رسیدگی شورای انضباطی نخواهد بود .انعکاس موضوع در مراجع قانونی خارج از دانشگاه ، تنها از طریق شورای انضباطی و با هماهنگی و مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه صورت می پذیرد .

تبصره 7- در صورت ارسال گزارش از طرف مراجع رسیدگی کننده ، از جمله محاکم قضایی یا نیروی انتظامی و احراز ارتکاب تخلف دانشجو توسط شورای انضباطی ، حسب صلاحدید شورا ، برای تشدید یا تخفیف تنبیه تخلف ( در صورت مجازات متخلف در محاکم قضایی ) ، عمل شده و ممکن است سابقه در پرونده دانشجو نگهداری و پرونده انضباطی مختومه گردد .

تبصره 8- صدور احکام انضباطی در خصوص دانشجویان ، تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می گیرد و سایر نهادها یا مسؤولان دانشگاه ، جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی ، مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچیک از تنبیهات انضباطی نمی باشند . رییس دانشگاه موظف است این موضوع را به کلیه قسمتهای دانشگاه ، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نماید . هرگونه اقدام از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی دانشگاه ، که بر خلاف این تبصره باشد ، خود تخلف اداری محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است .

تبصره 9- بر اساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس ( اصول 22 و 25 قانون اساسی ) ، اعضای شورا و کارکنان دبیرخانه شورای انضباطی ، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی دانشجویان نبوده و موظفند کلیه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن ( به جز همسر و والدین با رعایت مصالح دانشجو ) خودداری نمایند . در صورت تخلف هر یک از اعضاء یا کارکنان ، موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی انضباطی قابل پیگیری است .

تبصره 10- پاسخگویی به مراجع ذی صلاح استعلام کننده ، نظیر مراجع قضایی ، گزینش سازمان ها و امثال آ« ، در خصوص سوابق انضباطی دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه ، توسط دبیرخانه شورای مرکزی انضباطی یا شورای انضباطی دانشگاه ، به عنوان تنها مرجع مجاز انجام می گیرد و روش آن تابع ترتیبی است مه شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید .

تبصره 11- شوراهای انضباطی باید در موارد ضروری از جمله تخلفات اخلاقی ، با دعوت از مسوؤل مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ، ضمن بهره مندی از نظرات مشورتی آن مرکز ، کلیه حساسیت های لازم در زمینه روحیات فردی و مسایل خانوادگی و اجتماعی را معمول داشته و تبعات مختلف احکام صادره را مد نظر قرار دهند .

ماده 5 –:شوراهای انضباطی دانشجویان ، پس از ابلاغ و تفهیم کتبی و یا شفاهی تخلفات مورد اتهام ، طبق ماده 6 آیین نامه و بخش 1 از این شیوه نامه به دانشجو و پیش از صدور حکم ، باید از وی مصاحبه حضوری به عمل آورده و دفاعیات کتبی دانشجو را اخذ و مورد توجه قرار دهند .

تبصره-:انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن و نیز حفظ و بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی به عهده دبیر شوراست .

ماده 6-:در جریان رسیدگی به پرونده های انضباطی ، از بدو تا پایان رسیدگی ، اخذ تعهد بنا به صلاحدید     هر یک از شوراها مجاز می باشد و می تواند به عنوان عامل تخفیف یا تعلیق در تنبیه و یا مختومه شدن پرونده ، بدون درج در سوابق انضباطی لحاظ گردد .

ماده 7-: در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا ، دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه می تواند از وی برای حضور در جلسه شورای بدوی دعوت به عمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسیدگی برای دفاع از خود به وی فرصت دهد . در صورت عدم حضور دانشجو در زمان مقرر برای حضور در جلسه ، شورای انضباطی می تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید.

تبصره-:چنانچه ، دانشجو تا 10 روز پس از رؤیت ابلاغ رسمی دوم دعوت به مصاحبه یا دفاع حضوری ، از حضور و ارائه دفاعیات امتناع ورزد ، شورا می تواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم غیابی اقدام نماید . ضمناً ، در هر حال ، صدور حکم شورا ، بدون حضور دانشجو صورت می گیرد .

ماده 8-:جلسات شورای انضباطی بدوی دانشگاه ، حسب موضوع ، هر دو هفته یک بار و جلسات شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه ، در صورت وجود موارد انضباطی ، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردند . بدیهی است در موارد اضطراری و بنا به ضرورت ، رؤسای شوراهای انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات    فوق العاده شوراهای انضباطی اقدام نمایند .

ماده 9- احکام انضباطی شورای بدوی باید در کمترین زمان ممکن پس از وصول گزارش کتبی و تفهیم اتهام صادر و به دانشجو ابلاغ شوند . در صورتی که طولانی شدن رسیدگی به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود ، دانشگاه باید به نحوی که منافی مصالح کلی دانشگاه و سایر دانشجویان نباشد ، در جبران آن اقدام نماید .:

تبصره-:ارسال رونوشت احکام بدوی یا افشای آن ، جز برای والدین و همسر دانشجو( حسب صلاحدید شورا ) ممنوع است و تنها در پرونده انضباطی دانشجو ثبت و نگهداری می شود .

ماده 10-:جلسات شورای انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشگاه باید دارای صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد . حکم انضباطی صادره برای هر دانشجو ، پس از انشاء در جلسه ، جهت حفظ و نگهداری در پرونده تخلف نیز به امضای اعضای حاضر در جلسه ، به ترتیبی که شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید ، می رسد .

تبصره-:ارسال رونوشت احکام تجدید نظر یا افشای آن ، جز برای والدین و همسر دانشجو( حسب صلاحدید شورا ) و مقام اجرا کننده حکم و شورای مرکزی انضباطی ممنوع است .

ماده 11-:شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه ، تنها مرجع مجاز برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شورای مرکزی انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد ، ضرورت دارد صورتجلسه شورای انضباطی تجدیدنظر که به ا مضای حا ضران رسیده و حاوی درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص می باشد ، به همراه کلیه سوا بق و مدارک پرونده به شکل و ترتیبی که شورای مرکزی به عنوان رویه عملکرد مشخص می نماید ، با حفظ بدل ارسال گردد . بدیهی است شورای مرکزی به پرونده های ارسالی از سوی دانشگاه که فاقد مدارک کامل و صورتجلسه شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه باشند رسیدگی نخواهد نمود .

تبصره-:در صورتیکه شورای مرکزی انضباطی ، درخواست ارسال پرونده ای را نموده باشد و دانشگاه در ارسال آن اهمال نماید ، شورای مرکزی انضباطی می تواند به نحو مقتضی نسبت به لغو یا تعلیق یا توقف اجرای احکام صادره ذی ربط ، درخواست توضیح از مقام مسؤول و امثال آن اقدام نماید .

ماده 12-:شوراهای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رییس یا دبیر شورا به دانشجوی متهم ابلاغ نموده و رسید دریافت کنند که در صورت استنکاف دانشجو از دریافت حکم ، طبق ماده 20 عمل می گردد .

ماده 13- علاوه براحکام صادره ، کلیه مکاتبات شوراهای انضباطی دانشگاه با شورای مرکزی انضباطی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه ، باید با امضای معاون دانشجویی و فرهنگی یا رییس دانشگاه باشد . احکام و مکاتبات شورای مرکزی انضباطی با امضای رییس یا دبیر این شورا صادر می شود .

ماده 14- شورای انضباطی تجدید نظردانشگاه موظف است حداکثر یک ماه پس از صدور حکم تجدید نظر ، رونوشت آن را به شورای مرکزی انضباطی ارسال دارد . بدیهی است نظر و حکم شورا ی مرکزی انضباطی در خصوص احکام صادره از سوی شورای انضباطی دانشگاه لازم الاتباع است .

تبصره 1-:ارسال گزارش فعالیتها و عملکرد شوراهای انضباطی ، برای دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی و به ترتیبی که تعیین و ابلاغ می نماید ، الزامی است .

تبصره 2- اگر به دستور رییس دانشگاه ( طبق تبصره 2 ماده 6 آیین نامه ) و یا به واسطه طولانی شدن رسیدگی به پرونده ( بدون مجوز آیین نامه ) ، دانشجو از شرکت در امتحانات پایان نیمسال محروم شده باشد و حکم انضباطی صادر شده حاوی تنبیهی کمتر از محرومیت یک نیمسال باشد ، از دانشجو امتحان مجدد گرفته می شود .

در هر حال ، زمان رسیدگی به پرونده در عمل نباید موجب افزایش محکومیت دانشجو شود.

تبصره 3- در صورتیکه حکم قطعی مبنی بر یکی از بندهای 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از این شیوه نامه در اواخر نیمسال و پیش از آغاز برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی صادر شده باشد ، زمان اجرای حکم به نیمسال تحصیلی بعد از آن موکول می گردد ، مشروط بر آنکه آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو نباشد .

تبصره 4- در صورتیکه دبیر یا رییس شورا ، بدون علت موجه ، موجب اطاله رسیدگی و متضرر شدن دانشجو شوند ، موضوع از طریق شورای تجدید نظر یا شورای مرکزی یا سایر مراجع ذی ربط قابل پی گیری است .

ماده 15- شورای انضباطی مرکزی وزارتین ، به عنوان عالیترین مرجع صدور احکام انضباطی دانشجویی ، ضمن نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن در حوزه های رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان دانشگاه ها و مجموعه های آموزش عالی تابعه ، چنانچه ، با روش ها یا احکام متفاوت و یا متناقضی از شوراهای انضباطی دانشگاه ها در موارد تخلف مشابه برخورد نماید ، مکلف است نسبت به ارائه روش یکسان اعلام نظر و ایجاد وحدت رویه اقدام نماید .

ماده 16- شوراهای انضباطی دانشگاه ، موظف به اجرای احکام شورای انضباطی مرکزی بوده و باید نتیجه اقدامات خود را در این خصوص ، حداکثر یک ماه پس از دریافت حکم ، به شورای مرکزی انضباطی اعلام نمایند . در غیر اینصورت ، به استناد ماده 9 آیین نامه انضباطی ، برحسب مورد ، رییس یا دبیر شورای انضباطی    تجدید نظر دانشگاه ، پاسخگوی عدم اجرای حکم شورای مرکزی انضباطی در مراجع ذی صلاح ، به تشخیص شورای مرکزی انضباطی خواهند بود .

ماده 17- رونوشت احکام شورای مرکزی انضباطی که حاوی محرومیت دانشجو از تحصیل ، از یک تا پنج سال است ، باید به هیأت مرکزی گزینش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور ارسال گردد و هیأت و سازمان مذکور موظفند نسبت به اعمال محرومیت فوق اقدام نمایند .

 

بخش 4 :        

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام ( موضوع ماده 8 آیین نامه انضباطی )

ماده 18- تجدیدنظر در احکام اولیه ، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روز اداری از تاریخ رؤیت حکم ) به عهده شورای انضباطی تجدید نظر است .

ماده 19- شورای انضباطی دانشگاه موظف است پس از تحقیقات لازم و ملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو ، حداکثر ظرف یک ماه ، حکم تجدید نظر صادرکند . در صورتیکه صدور حکم تجدید نظر ، متوقف به حصول مدارک یا انجام تحقیقاتی باشد که به نفع دانشجو تلقی می شوند ، مهلت مذکور می تواند با موافقت دانشجوی ذی نفع تا تکمیل پرونده به تعویق در آید .

تبصره – احکام تجدید نظر نمی توانند احکام اولیه را تشدید کنند . چنانچه ، پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر ، مدارک و مستندات جدیدی حاصل شده باشد ، لازم است پرونده متخلف باردیگر در شورای بدوی مطرح و پس از صدور حکم اولیه مجدداً به وی فرصت اعتراض داده شود .

ماده 20- در صورتیکه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آیین نامه ، به دلایل غیر موجه ، از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید و یا در مهلت مقرر ، نسبت به حکم اولیه اعتراض ننماید ، حکم اولیه ، عیناً قطعی محسوب        می شود . ( مرجع تشخیص غیر موجه بودن شورای انضباطی است . )

تبصره – رییس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص و در صورت صدور حکم اولیه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر ، نسبت به تشکیل جلسه شورای تجدید نظر ، با هدف رعایت حقوق دانشجو اقدام کند .

ماده 21- تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که شورای انضباطی صادر می کند یا تکرار یا تعدد تخلف ( در مواردی که در ماده 2 از بخش 1 این شیوه نامه پیش بینی نشده ) ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در شورای بدوی می تواند موجب صدور حکم تنبیهی جدید شود .

تبصره – اعمال مجدد تنبیهات موضوع بندهای 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد تعدد یا تکرار تخلف یا تشدید تنبیه به بندهای 13 تا 20 از این ماده ، به شرط رعایت حدود تنبیه برای تخلف ارتکابی ، تنها به پیشنهاد شورای انضباطی دانشگاه و تأیید یا تشخیص شورای مرکزی انضباطی صورت می گیرد.

ماده 22- شوراهای انضباطی بدوی یا تجدید نظر می توانند بدواً یا پس از صدور حکم تجدید نظر ، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آیین نامه ، نسبت به تعلیق احکام صادر شده اقدام کنند .

ماده 23- در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوی متخلف پس از طی مراحل تجدید نظر و صدور حکم قطعی ، رییس دانشگاه می تواند بنا به تشخیص، از شورای مرکزی انضباطی تخفیف درحکم صادره را درخواست نماید . ماده 24- اعتراض دانشجو به احکام قطعی صادره توسط شوراهای انضباطی دانشگاه ها ، در دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ، پس از دریافت پرونده ذی ربط بررسی می گردد . در صورت تشخیص ایراد یا اشکال شکلی و یا ماهوی در صدور رأی دانشگاه ، با دستور دبیر شورای انضباطی مرکزی ، پرونده جهت اعلام نظر شورای انضباطی مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت . ضمناً دبیر می تواند دستور توقف اجرای حکم تنبیهی را تا اعلام نظر شورا صادر نماید .

تبصره 1- در احکام انضباطی بدوی ، احکام انضباطی قطعی تعلیقی و احکام انضباطی قطعی ، تنبیهات بند 1 تا 5 قابل اعتراض در شورای مرکزی نیستند .

تبصره 2- حداکثر زمان تسلیم اعتراض به دبیرخانه شورای انضباطی مرکزی ، یک ماه از دریا فت حکم دا نشگاه است .

تبصره3- با تشخیص و تفویض اختیار شورای انضباطی مرکزی ، اعتراض به احکام شوراهای انضباطی      تجدید نظر ، مجموعه های آموزش عالی هر استان در شورای انضباطی یکی از بزرگترین دانشگاه های آن استان و یا استان هم جوار به عنوان مرجع رسیدگی هم ارز امکان پذیر است ؛ مشروط بر آنکه حکم تجدید نظر در آن دانشگاه صادر نشده باشد . روش انجام آن هم ، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی انضباطی هر یک از وزارتین رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ گردد که تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور ، مطابق رویه سابق عمل می شود .

ماده 25- بنا به درخواست دانشجو یا دانش آموخته و تشخیص شورای تجدید نظر دانشگاه ، در پایان تحصیل ، شورای انضباطی دانشگاه می تواند نسبت به امحای آثار تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 ماده 1 این شیوه نامه اقدام نماید . در مورد تنبیهات بند 11 به بعد ، در صورت درخواست دانشجو یا دانش آموخته ، شورای مرکزی انضباطی می تواند با نظر دانشگاه نسبت به امحای آثار حکم از پرونده دانشجو موافقت نماید .

تبصره 1- احکام منطبق بر تنبیهات بندهای 1 تا 3 و آثار آنها و نیز احکام تعلیقی ، در پایان تحصیل خود به خود امحا می شوند و امحای اثر آنها نیاز به موافقت شورای تجدیدنظر یا مرکزی ندارد .       

تبصره 2- طریقه امحای اصل اسناد و مدارک پرونده های تخلفات انضباطی و یا طرز تبدیل آنها به میکرو فیلم یا میکرو فیش و نظایر آن ، با سپری شدن 25 سال از عمر آنها ، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی انضباطی رسیده و به عنوان رویه عملکرد ابلاغ گردد .

 تبصره 3- امحای اثر در مورد حکم قطعی درج نمره 25/0 از پرونده آموزشی صورت نمی پذیرد ، اما سایر آثار آن در صورت موافقت شورای انضباطی امحاء می شود .

تبصره 4- امحای اثر تنبیهات قطعی برای تخلفات انضباطی دارای بعد مجرمانه که با صدور حکم قضایی اثبات شده باشد ، در پایان تحصیلات مقدور نیست .

 

بخش 5 :                                                      

سایر موارد

ماده 26- رسیدگی به درخواست انصراف ، میهمانی ، انتقالی یا تسویه حساب دانشجویانی که پرونده تخلف آنها در شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی انضباطی در دست رسیدگی می باشد یا اجرای احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده است ، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعی آن شوراهاست .

تبصره – رییس دانشگاه می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم اتهام یا استنکاف از دریافت یا اجرای احکام انضباطی ، کلیه عملیات آموزشی وی ، اعم از ثبت نام و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند .

ماده 27- رسیدگی به تخلفات دانشجویان بورسیه سایر دستگاه ها نظیر نیروهای مسلح و یا حوزه های علوم دینی که در دانشگاه ها به تحصیل مشغول می باشند ، حسب مورد ، به عهده شوراهای انضباطی دانشجویان است .

ماده 28- در دانشگاه های خارجی که با عقد قرارداد با دانشگاه های ایران ، نسبت به پذیرش انشجو اقدام   می نمایند ، دانشجویان ایرانی ذی ربط مشمول این شیوه نامه می گردند و جهت ضمانت اجرای آن در تنظیم قرارداد لازم است این موضوع تصریح گردد .

ماده 29- در صورتی که دانشجویی طبق نظر شورای مرکزی انضباطی به تغییر محل تحصیل محکوم شده باشد ، دانشگاه مقصد ، موظف به پذیرش دانشجو است .

ماده 30- دانشجویان کلیه دانشگاه های تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اعم از دولتی ، پیام نور، غیر انتفاعی و علمی- کاربردی ، مشمول آیین نامه انضباطی و این شیوه نامه بوده و دانشگاه های مزبور ملزم به اجرای مفاد آن هستند .

   همچنین ، شوراهای مرکزی انضباطی وزارتین ، به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویی ، مسؤولیت برنامه ریزی ، راهبری ، نظارت و کنترل شوراهای انضباطی دانشگاه ها را بر عهده دارند .

تبصره – دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی وابسته به نهادهای خارج از وزارتین ، مانند سایر وزارتخانه ها ، مشمول این آیین نامه هستند و چنانچه تعارضی بین آیین نامه های داخلی آن دانشگاه ها و این آیین نامه به وجود آید ، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای مرکزی ارجاع شده و حکم شورای مرکزی وزارتین لازم الاجرا ست .

ماده 30- این شیوه نامه ، در یک مقدمه و 5 بخش ، در مجموع ، شامل31 ماده و 10 بند و 82 تبصره در تاریخ 16/3/88 به تصویب وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ تصویب و ابلاغ این شیوه نامه ، کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر با آن ، فاقد اعتبار است .

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group