Friday 1st March 2024

معاونت پژوهشی

جناب آقای عبداله زاده، قائم مقام و رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی پیروزان به مناسبت هفته پژوهش طی مراسمی با حضور آقای دکتر باغبان و سرکار خانم دکتر شمس، از دانشجویان آقای مرتضی آذر و همچنین خانم طیبه محمد زاده به پاس زحمات ارزنده شان تقدیر و تشکر نمودند.

دومین دوره این طرح پس از تجربیات  دوره اول  و رفع نواقص و اشکالات طرح در نیم سال دوم آموزشی 1399-1400 برگزار گردید.

در طول هفته پژوهش هر شب دو کنفرانس علمی از طریق موششه آموزش عالی پیروزان برگزار می گردد.

در طول هفته پژوهش هر شب دو وبینار با همکاری دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد.

اخبار پژوهشی

توضیحات

مصاحبه

توضیحات

گزارش عملکرد

توضیحات

هفته پژوهش

توضیحات

Template Design:Dima Group