معاونت پژوهشی

دومین دوره این طرح پس از تجربیات  دوره اول  و رفع نواقص و اشکالات طرح در نیم سال دوم آموزشی 1399-1400 برگزار گردید.

در طول هفته پژوهش هر شب دو کنفرانس علمی از طریق موششه آموزش عالی پیروزان برگزار می گردد.

در طول هفته پژوهش هر شب دو وبینار با همکاری دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد.

اخبار پژوهشی

توضیحات

مصاحبه

توضیحات

گزارش عملکرد

توضیحات

هفته پژوهش

توضیحات

Template Design:Dima Group