Friday 1st March 2024

سید محمد وزیری

تدریس در دانشگاه بیرجند از سال 1395 تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای از سال 1395 تدریس در دانشگاه پبروزان از سال 1396 فعالیت در شرکت فنی مهندسی سها نیروی ساویس در زمینه نیروگاه خورشیدی و هوشمند سازی منازل از سال 1397
Template Design:Dima Group