Friday 1st March 2024

چاپ مقاله استاد گروه حقوق موسسه آموزش عالی پیروزان در مجله علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی
Facebook
Twitter
LinkedIn

مقاله علمی آقای دکتر علی خیامی ، استاد گروه حقوق موسسه آموزش عالی پیروزان با عنوان “ مطالعه تطبیقی شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی با حقوق ایران ” در مجله علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی وابسته به انجمن علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات ایران بعد از طی مراحل داوری مورد تایید جهت چاپ در شماره پاییز 1400 این مجله قرار گرفت.

Template Design:Dima Group