Sunday 23rd June 2024

چاپ مقاله استاد گروه حقوق موسسه آموزش عالی پیروزان در مجله علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی
Facebook
Twitter
LinkedIn

مقاله علمی آقای دکتر علی خیامی ، استاد گروه حقوق موسسه آموزش عالی پیروزان با عنوان “ مطالعه تطبیقی شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی با حقوق ایران ” در مجله علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی وابسته به انجمن علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات ایران بعد از طی مراحل داوری مورد تایید جهت چاپ در شماره پاییز 1400 این مجله قرار گرفت.

 

طرح آموزش در مسیر اشتغال موسسه آموزش عالی پیروزان به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ایجاد گردید تا دانشجویان در طول دوران تحصیل با مهارت های مورد نیاز بازار کار متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.

تماس با ما:

آدرس دانشگاه: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بلوار خرمشهر

موسسه آموزش عالی پیروزان
کد پستی :۹۷۷۱۶۷۵۹۵۹

۰۵۶-۳۲۷۳۱۸۰۱-3

Template Design:Dima Group