Friday 1st March 2024

دیدار رئیس شورای شهر اسلامیه جناب آقای مهندس بیکی زاده با ریاست موسسه آموزش عالی پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

در این دیدار که به منظور معرفی قابلیت ها و توانمندی های مؤسسه آموزش عالی پیروزان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی تشکیل گردید مهندس عبداله زاده ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه های علمی و پژوهشی بر افزایش سطح تعاملات دو مجموعه تأکید نمود.

Template Design:Dima Group