Friday 1st March 2024

دیدار قائم مقام و رئیس هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی پیروزان با شهردار سرایان
Facebook
Twitter
LinkedIn

در این دیدار که به منظور معرفی قابلیت ها و توانمندی های مؤسسه آموزش عالی پیروزان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی تشکیل گردید مهندس عبداله زاده ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه های علمی و پژوهشی بر افزایش سطح تعاملات دو مجموعه تأکید نمود.

در این دیدار که به منظور معرفی قابلیت ها و توانمندی های مؤسسه آموزش عالی پیروزان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی تشکیل گردید مهندس عبداله زاده ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای حوزه های علمی و پژوهشی بر افزایش سطح تعاملات دو مجموعه تأکید نمود.

Template Design:Dima Group