Friday 1st March 2024

طراحی و ساخت دستگاه چوب خشک کن خورشیدی در مؤسسه آموزش عالي پیروزان
Facebook
Twitter
LinkedIn

با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و اهمیت توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی از یک سو و اهمیت بحث خشک کردن چوب با هدف استحکام و استفاده در صنايع چوب از سوی دیگر، مراحل طراحی وساخت دستگاه چوب خشک کن خورشیدی در مؤسسه آموزش عالی پیروزان انجام شده است.

با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و اهمیت توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی از یک سو و اهمیت بحث خشک کردن چوب با هدف استحکام و استفاده در صنايع چوب از سوی دیگر، مراحل طراحی وساخت دستگاه چوب خشک کن خورشیدی در مؤسسه آموزش عالی پیروزان انجام شده است. یکی از ويژگي های مهم چوب خشک کن خورشیدی نسبت به نمونه های مشابه استفاده از صفحه جاذب موج دار و نیز دمپر کنترل جریان هوای ورودی به منظور افزایش بازده دستگاه می باشد.

Template Design:Dima Group